سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
کتابخانه های ایران
آسمانها و زمین و فرشتگان و شب و روز برای سه کس آمرزش می طلبند :دانشمندان و دانشجویان و سخاوتمندان . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]