سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغ تی وی
دانشها چهار گونه اند : دانش فقه برای دین، دانش پزشکی برای تن، دانشنحو برای زبان و ستاره شناسی برای شناخت زمان . [امام علی علیه السلام]